Egzamin teoretyczny

Przed egzaminem

Egzaminator dopuszcza Kandydata do egzaminu teoretycznego tylko po okazaniu kompletnej oraz poprawnej pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO - dokument możesz pobrać tutaj
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego
 • Zaświadczenie o odbyciu badań lotniczo - lekarskich - wykaz lekarzy-orzeczników, u których możesz odbyć badanie znajdziesz tutaj
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin

Opłatę za egzamin wnosi się na następujący numer konta :

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Kwotę jaką należy wpłacić : 207zł (w przypadku pierwszego wpisu do ŚK).

Egzamin

VLOS:

Egzamin w formie testu wyboru składa się z pięciu modułów, z czego pierwsze cztery dotyczą wiedzy z zakresu: 

 • Człowiek jako operator UAV
 • Zasady wykonywania lotów VLOS
 • Bezpieczeństwo wykonania lotów i sytuacje niebezpieczne

Ostatni moduł dotyczy wiedzy z zakresu budowy, obsługi i działania bezzałogowego statku powietrznego z uwzględnieniem kategorii, która ma zostać wpisana do świadectwa kwalifikacji

BVLOS:

Egzamin w formie testu wyboru składa się z 9 modułów: 

 • Podstawy prawa lotniczego
 • Meteorologia
 • Człowiek jako pilot i operator UAV
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych
 • Prodecury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • Zasady wykonywania lotów
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Ostatni moduł dotyczy wiedzy z zakresu budowy, obsługi i działania bezzałogowego statku powietrznego z uwzględnieniem kategorii, która ma zostać wpisana do świadectwa kwalifikacji

Egzamin praktyczny

Przed egzaminem

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na sprzęcie osoby egzaminowanej

Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydat ma obowiązek przygotować sprzęt, którym będą wykonywane loty. Jeśli egzaminator przed lub w trakcie egzaminu stwierdzi, że sprzęt nie jest sprawny technicznie bądź sprawia zagrożenie, Kandydat może nie zostać dopuszczony lub egzamin może zostać przerwany

Egzamin

Podczas egzaminu sprawdzana jest umiejętność płynnego oraz precyzyjnego przygotowania sprzętu, wykonania lotu oraz bezpiecznego wylądowania 

Podczas egzaminu sprawdzane są umiejętności

 • Przygotowanie do lotu
 • Obsługi naziemnej i oceny zdatności do lotu
 • Bezpieczeństwa wykonania czynności lotnicznych
 • Wykonywanie prodedur pilotażowych w sytuacjach normalnych oraz niebezpiecznych i awaryjnych

Po egzaminie

po zaliczeniu zarówno części teoretycznej jak i praktycznejegzaminator przekazuje wymagane dokumenty do ULC. Świadectwo kwalifikacji zostanie przesłane na adres wskazany we wniosku

Więcej informacji na temat przeprowadzania egzaminów możesz znaleźć na stronie: Urząd lotnictwa cywilnego

Babica 144 38-120 Czudec

Formularz zgłoszeniowy

Wszyscy kandydaci do egzaminu zobowiązani są do zgłoszenia się poprzez formularz rejestracyjny podając wybraną datę egzaminu