Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Szkolenia dronowe https://szkolenia.systemybezzalogowe.pl/ prowadzonego przez firmę Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów

 

§ 1

DEFINICJE

 1. Sprzedający (Sklep internetowy) należy przez to rozumieć administratora Serwisu, Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
 1.        Zamawiający  należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zdolną do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Usługi/Towary w Sklepie, na warunkach określonych w Regulaminie,
 2.        Serwis – należy przez to rozumieć portal internetowy działający pod adresem internetowym https://szkolenia.systemybezzalogowe.pl/ prowadzony przez Sklep internetowy, zajmujący się sprzedażą detaliczną, za pośrednictwem którego Zamawiający może w szczególności składać Zamówienia,
 3.        Towar – produkty oferowane przez Sprzedającego w Serwisie,
 4.        Usługi – usługi oferowane przez Sprzedającego w Serwisie,
 5.        Umowa Sprzedażynależy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towarów/Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, zawieraną z wykorzystaniem Serwisu,
 6.        Zamówienienależy przez to rozumieć oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru/ Usług,
 1. Dane Osobowe – należy przez to rozumieć podane dobrowolnie, konkretnie świadomie i jednoznacznie przez Zamawiającego   wszelkie informacji dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w celu określonym w Regulaminie,
 2. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 3. Koszyk – należy przez to rozumieć element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu,
 4. Oferta – należy przez to rozumieć propozycję zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

§ 2

INFORMACJE OGÓLNE

 1.        Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Szkolenia dronowe, zwany dalej "Regulaminem" określa warunki korzystania z Serwisu, składania zamówień na towary/usługi dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych towarów/usług Zamawiającemu, uiszczaniu przez Zamawiającego ceny sprzedaży Towarów/ Usług, uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.  
 2.        Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.
 3.        Zamawiający mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu ……………….. (link do regulaminu)  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4.        Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wymaga stosowania okresowych przerw technicznych pozwalających na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz wprowadzanie zmian i udoskonaleń systemu informatycznego.
 5.        Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Zamawiający chce korzystać z Serwisu:
 6.        Procesor 2 GHz;
 7.        Pamięć RAM: 512MB;
 8.        Dostęp do Internetu, którego minimalna przepustowość powinna wynosić 5Mb/s.
 9.        Przeglądarka internetowa z graficznym interfejsem, z włączoną obsługą Cookies, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 2. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną Zamawiający powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Zamawiający powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 3. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy i inne, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Zamawiających dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Zamawiający, a które uniemożliwiają Zamawiającemu korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1.        Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest obowiązkowa. Zamawiający może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2.        Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.
 3.        Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, a mianowicie:
 4.        Imię i nazwisko / Nazwa firmy,
 5.        Numer telefonu,
 6.        Adres e – mail,
 7.        Adres korespondencyjny,
 8.        NIP (jeśli dotyczy).
 9.        Sprzedający może pozbawić Zamawiającego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego Regulaminu, a w szczególności, gdy Zamawiający:
 10.        podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 11.        dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Zamawiających,
 12.        dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 13.        Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 14.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 15.        Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
 16.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 17.        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 18.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 19.        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 20.        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Zamawiających oraz dla Sprzedającego,
 21.         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

§ 3

INFORMACJE

 1.        Informacje o Towarach/Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2.        Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów/ Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 4

SKLADANIE ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1.        Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej.
 2.        Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17 oraz soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu Zamówienia.
 3.        Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 4.        W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową https://szkolenia.systemybezzalogowe.pl/ i dokonać wyboru Towaru/ Usługi podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Zamawiającemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5.        Wybór zamawianych Towarów przez Zamawiającego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6.        W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Zamawiającemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7.        Po podaniu przez Zamawiającego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 8.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 9.    Wysłanie przez Zamawiającego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10.    W przypadku wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o tym fakcie na wskazany przez niego adres e-mail. W sytuacji, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę, pomniejszone o brakujący Towar. 
 11.    W sytuacji, gdy Zamawiający wybierze alternatywny produkt zaproponowany przez Sprzedającego umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego maila o przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji.
 12.    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Zamawiającemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów/Usług następuje poprzez przesłanie Zamawiającemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.
 1. Każde złożone Zamówienie otrzymuje swój numer, który Zamawiający jest obowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem internetowym. W przeciwnym wypadku korespondencja Zamawiającego ze Sklepem internetowym może być utrudniona (czas odpowiedzi może ulec wydłużeniu).
 1. Sklep internetowy zastrzega, iż zdjęcia oferowanych Towarów/Usług, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu internetowego, są jedynie zdjęciami przykładowymi i Towar może nieznacznie odbiegać w zakresie barwy od Towarów przedstawionych na zdjęciach, za co Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności. Różnica taka wynika głównie z różnych kalibracji monitorów komputerowych.
 1. Podstawą do realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego jest prawidłowe wypełnienie formularzy widocznych podczas składania Zamówienia oraz dokonanie płatności za Zamówienie.
 2. Sklep internetowy, po otrzymaniu 100% należności za zakupione Towary, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, w ciągu 2 dni roboczych przystępuje do realizacji Zamówienia, a na podany adres e-mail zostanie wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§ 5

CENY I FORMY  PŁATNOŚCI

 1.        Ceny Towarów podane na stronie internetowej są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 2.         Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które to szczegółowo opisane są w § 7 niniejszego Regulaminu.
 3.        Zamawiający ma możliwość zapłaty za zamówienie w następujący sposób:
 4.        przelewu na numer konta bankowego,
 5.       płatnością w systemie DotPay - Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu DotPay (dotpay.pl) jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, która jest właścicielem serwisu dotpay.pl. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej,
 6.        płatnością kartą płatniczą - Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu PayPal, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPal,
 7.       płatności w systemie PayPal -  Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal (paypal.com) , jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPal S.A. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej.
 8.        Zamawiający otrzyma paragon fiskalny, chyba że zgłosi żądanie otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia.
 9.        Zmawiający otrzyma fakturę elektroniczną w przypadku zgłoszenia, chyba że zażąda faktury w formie papierowej to zostanie doręczona wraz z zamówieniem.

 

§ 6

DOSTAWA TOWARÓW

 1.        Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia.
 2.    Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru (np. w formie bonu lub karty podarunkowej) w sklepie Szkolenia dronowe, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin odbioru zamówienia jest uzależniony od czasu (godziny)  złożenia.
 3.    Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 1. Zamówione produkty dostarczamy za pośrednictwem kuriera na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. Koszty dostawy są uzależnione od wagi zamówionych towarów i są  widoczne w podsumowaniu zamówienia oraz w Koszyku, a także w wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie zamówienia.
 3. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
 4. Zapłata jest zawsze sumą kwoty za zakupione produkty i koszt wysyłki.
 5. Termin Dostawy wynosi od 1 do 28 dni (roboczych) licząc od dnia zatwierdzenia przez Sklep Zamówienia złożonego przez Klienta. 
 6. Czas dostawy przesyłki nie wlicza się w czas realizacji zamówienia.
 7. Sklep internetowy nie wysyła przesyłek za pobraniem.
 8. Towar wysyłany jest od poniedziałku do piątku.
 9. Towar jest zawsze starannie zapakowany.
 1. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

§ 7

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

 1.        Sklep Internetowy jako Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2.        Reklamacje należy kierować:
 3.        na adres : Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o., ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów,
 4.        osobiście w punkcie przy ul. Przybyszowska 17, 35-213 Rzeszów,
 5.        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: centrum@systemybezzalogowe.pl
 6.        W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi należy zwrócić wadliwy towar. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Sprzedający.
 7.        Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1.        Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2.        Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 3.        Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie za art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4.        Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem : http:/ec.europa.eu/consumers/odr/
 5.        Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.        Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu  stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki.
 2.        Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór jest dostępny na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 1.
 3.        Korzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej, nie jest to obowiązkowe.
 4.        Zamawiający zobowiązany jest  poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.
 5.        Termin do odstąpienia od umowy, jest zachowany w sytuacji gdy Zamawiający wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6.        W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Sprzedający w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony towar należności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Jeżeli Zamawiający korzystający z prawa do odstąpienia wybierze sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7.        Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Zamawiającemu, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej. 
 8.        W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Zamawiającemu. Sprzedający dokona zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży.

§ 10

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem 570876007 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt".

 

§ 11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1.        Sprzedający może zbierać informacje i dane podane przez Zamawiających dobrowolnie, w tym:
 2.        wprowadzone w formularzach Zamówienia, i Rejestracji Konta w Sklepie,
 3.        dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies).
 4.        Sprzedający może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji czy też w celach bezpieczeństwa.
 5.        Dane osobowe zbierane przez Sprzedającego są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administratorem tak zbieranych danych osobowych jest Sprzedający.
 6.        Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Zamawiającego, świadczenia Usług elektronicznych, oraz przesyłania Zamawiającym informacji handlowych.
 7.        Dane osobowe Zamawiających będą przechowywane przez okres funkcjonowania Sklepu.
 8.        Zamawiający ma prawo przenoszenia danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi związane z realizacją Zamówienia, a w szczególności z realizacją dostawy, realizacją płatności, badaniem poziomu satysfakcji Zamawiającego w Sklepie.
 9.        Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony przekazanych mu danych Zamawiających. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 10.        Każdy Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11.        Zamawiającemu w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami lub naruszeniami w zakresie przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych .

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
 2.        Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Zamawiający wyraża zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 2. Sklep internetowy zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, logotypy, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Sklepu internetowego.
 3. Zmiana danych teleadresowych Sklepu internetowego, zmiana danych Sklepu wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Sklep internetowy poinformuje Zamawiającego o zmianach danych teleadresowych na 7 dni przed ich dokonaniem, a o zmianach wskazanych w ust. 4 niezwłocznie, gdy staną się prawnie skuteczne.
 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe z Umowy, których stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.
 7. Sklep internetowego ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Zamawiający jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat :

……………………..

adres: …………………………..

Ja …………………………………………………………………………………………………..niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów z oferty sklepu internetowegohttps://szkolenia.systemybezzalogowe.pl/:

Poz. 1 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 2 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 3 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 4 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 5 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 6 ………………………………………………………………………………………………

Poz. 7 ………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy()/odbioru()

………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko

………………………………………………………………………………………………

– Adres

………………………………………………………………………………………………

– Podpis

………………………………………………………………………………………………

– Data

………………………………………………………………………………………………