Projekty

Projekty 2018-08-20T12:28:26+00:00

Projekt Akademia Kwalifikacji

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”, na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-023/17 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
DZIAŁANIE 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Postępowania

Zapytanie: Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń UAVO – VLOS, BVLOS, INS

Ogłoszenie zapytania: 17.08.2018

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. Oddział Spółki: Babica 144, 38-120 Czudec, w terminie do dnia 24 sierpnia 2018r. do godz. 23:59:59. Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Aneta Kuś – biuro@projektyszkoleniowe.pl

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: