O szkoleniach 2018-02-16T16:03:40+00:00

Jednym z zadań realizowanych przez Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych jest prowadzenie Ośrodka Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Nasz Ośrodek nie uznaje prowadzenia kursów przyspieszonych. Celem instruktorów jest kompleksowe przeszkolenie przyszłych operatorów UAV, aby byli oni w stanie zawsze zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych lotów a w sytuacjach awaryjnych i niebezpiecznych potrafili szybko, sprawnie i bezpiecznie sprowadzić urządzenie na ziemię.
Szkolenia odbywają się w Rzeszowie przy ulicy Poznańskiej 2c w Preinkubatorze Akademickim. Teren wykonywania lotów BVLOS znajduje się w Boguchwale.

 • Konkurencyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości szkolenia
 • Dostosowywanie terminów szkoleń do wymagań Kursantów
 • Instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem
 • Szkolenia zarówno w dni robocze jak i weekendy
 • Zmniejszanie kosztów szkolenia praktycznego poprzez sprawdzanie predyspozycji i umiejętności Kursantów przed szkoleniem
 • Zapewnione ubezpieczenie OC dla Kursantów
 • Grupy szkoleniowe liczące nie więcej niż 6 osób, co sprzyja swobodzie zadawania pytań i zapewnia wysoką jakość szkolenia
 • Obecność egzaminatora państwowego w zespole, dzięki czemu załatwienie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem uprawnień jest niesamowicie proste
 • Bliska odległość strefy szkoleń praktycznych
 • Załatwianie wszelkich formalnościami związanymi z odbyciem badań lotniczo-lekarskich
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych

 

Dnia 10.02.2016 roku nasz Ośrodek został wpisany do Rejestru Podmiotów Szkolących prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

SDC_KMC364e-20160209170140

Uprawnienie to pozwala na wykonywanie lotów komercyjnych w zasięgu wzroku operatora VLOS (Visual Line of Sight).

Prowadzone przez nas szkolenie teoretyczne umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora UAV z uprawnieniem podstawowym VLOS oraz gwarantuje kandydatowi nabycie wiedzy z następujących przedmiotów:

 1. Podstawy prawa lotniczego: przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora UAV, przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
 2. Człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia: podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie.
 3. Zasady wykonywania lotów.
 4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne: zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód.
 5. Zasada działania, budowa oraz obsługa bezzałogowych statków powietrznych: poruszone tematy: aerodynamika (fizyka lotu), mechanika lotu, budowa podzespołów, bateria i jej bezpieczne użytkowanie.

Szkolenie praktyczne umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora UAV z uprawnieniem podstawowym VLOS gwarantuje kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługi naziemnej łącznie z oceną jego zdatności do lotu oraz umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Kandydat, który odbył szkolenie do uprawnień UAVO – VLOS w naszym ośrodku będzie potrafił wykazać egzaminatorowi podczas egzaminu, że posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie obsługi i pilotażu bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku operatora.

Uprawnienie to pozwala na wykonywanie lotów komercyjnych poza zasięgiem wzroku operatora BVLOS (Beyond Visual Line of Sight).

Szkolenie teoretyczne umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora UAV z uprawnieniem podstawowym BVLOS gwarantuje kandydatowi nabycie wiedzy z następujących przedmiotów:

 1. Prawo lotnicze.
 2. Meteorologia.
 3. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia.
 4. Nawigacja w lotach bezzałogowych.
 5. Procedury operacyjne.
 6. Osiągi i planowanie lotu.
 7. Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym.
 8. Zasady wykonywania lotów.
 9. Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne.

Szkolenie teoretyczne trwa 26 godzin i jest prowadzone równolegle ze szkoleniem praktycznym według określonych zasad.

Szkolenie praktyczne umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora UAV z uprawnieniem podstawowym BVLOS gwarantuje kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie:

 1. Przygotowania do lotu bezzałogowego statku powietrznego, jego obsługi naziemnej łącznie z oceną jego zdatności do lotu.
 2. Przygotowania operacyjnego i nawigacyjnego do lotu łącznie z analizą informacji meteorologicznych.
 3. Wykonywania procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Szkolenie praktyczne obejmuje co najmniej 15 godzin lotu, z czego maksymalnie 7 godzin lotu może zostać zrealizowane na urządzeniu symulującym dostosowanym do danej kategorii bezzałogowego statku powietrznego.

Kandydat, który odbył szkolenie do uprawnień UAVO – BVLOS w naszym ośrodku będzie potrafił wykazać egzaminatorowi podczas egzaminu, że posiada niezbędną wiedzę oraz umiejętności umożliwiające bezpieczne planowanie i wykonywanie lotów bezzałogowym statkiem powietrznym poza zasięgiem wzroku operatora.

Uprawnienie to pozwala na  prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych do uprawnień VLOS i BVLOS.

Operator UAV ubiegający się o uprawnienie instruktora INS powinien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO) z ważnym uprawnieniem podstawowym BVLOS,
 • posiadać co najmniej 60 godzin nalotu w lotach poza zasięgiem wzroku operatora,
 • ukończyć 18 rok życia.

Ponadto, aby uzyskać uprawnienia należy:

 • ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne,
 • zdać przed komisją egzaminacyjną egzamin państwowy na uprawnienia instruktora INS,
 • zaliczyć nadzorowaną praktykę instruktorską.

Szkolenie teoretyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS obejmuje 26 godzin wykładów i ćwiczeń realizowanych metodą stacjonarną z następujących przedmiotów:

 1. Psychologia.
 2. Pedagogika.
 3. Prawo lotnicze i przepisy wykonywania lotów.
 4. Metodyka szkolenia.
 5. Organizacja lotów szkolnych i kierowanie nimi.
 6. Łączność radiowa.
 7. Zasady lotu.
 8. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 9. Człowiek – możliwości i ograniczenia.
 10. Szczególne przypadki w locie – zagadnienia bezpieczeństwa latania.

Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora INS jest realizowane po ukończeniu szkolenia lotniczego teoretycznego i obejmuje 5 godzin ćwiczeń w ramach szkolenia naziemnego oraz 10 godzin lotów metodycznych w ramach szkolenia w powietrzu.

Kandydat, który odbył szkolenie do uprawnień instruktora INS w naszym ośrodku będzie potrafił wykazać egzaminatorowi podczas egzaminu państwowego, że posiada umiejętności niezbędne do prowadzenia szkolenia lotniczego umożliwiającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatora UAV oraz wpisywanych do niego uprawnień.

Do prowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych konieczne jest odbycie przez ubiegającego się o uprawnienia INS nadzorowanej praktyki instruktorskiej.

W naszym ośrodku szkoleniowym można odbyć nadzorowaną praktykę instruktorską, która obejmuje wyszkolenie co najmniej 3 kandydatów do poziomu umożliwiającego uzyskanie przez nich świadectwa kwalifikacji operatora UAVO z uprawnieniem podstawowym BVLOS.

Szkolenia realizowane są w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu konferencyjnym. W sali znajduje się rzutnik, tablica magnetyczna, mapy lotnicze, plansze z najważniejszymi aspektami prawno-sprzętowymi. Pomieszczenie jest klimatyzowane i zacienione, co wpływa na komfort pracy i przyswajanie wiedzy. Podczas szkoleń teoretycznych wykorzystujemy własny sprzęt oraz materiały szkoleniowe, dzięki którym aktywnie przekazujemy wiedzę. Sala mieści 25 osób ale preferowana przez nas liczba to 10 uczestników.

Posiadamy własny sprzęt oraz dwie bezpieczne strefy szkoleniowe przystosowane do lotów treningowych: VLOS oraz BVLOS. Podczas szkolenia wykorzystujemy również 6 stanowisk symulacyjnych, na których przyszli adepci bezzałogowych statków powietrznych mogą ćwiczyć loty bez uszkodzenia sprzętu. Symulatory pozwalają również doskonalić manewry, które w rzeczywistości mogłyby uszkodzić urządzenie lub spowodować zagrożenie dla ludzi. Dysponujemy terenem o powierzchni około 1,5 ha, na którym w bezpieczny sposób możemy prowadzić zajęcia praktyczne VLOS. W niedalekiej przyszłości planujemy wykonać specjalnie przygotowane, bezpieczne dla urządzeń przeszkody i plac manewrowy aby po wstępnym szkoleniu kursanci mogli podnosić swoje kwalifikacje.