Planujesz odbyć szkolenie UAVO, ale brakuje funduszy na ten cel? Mamy dla Ciebie świetną propozycję! Czy wiesz może, czym jest  Generator Kompetencji 2.0 ?  Jeżeli nie, to najlepszy czas  by nadrobić braki i wykorzystać okazję. Generator Kompetencji 2.0 to kolejny projekt Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP działających na podkarpaciu, który polega na dofinansowaniu usług rozwojowych. Mamy przyjemność poinformować, że projekt obejmuje również szkolenia oferowane przez nasz ośrodek szkoleniowy UAVO Centrum Naukowo-Technologicznego Systemów Bezzałogowych. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w projekcie oraz szkoleniami organizowanymi przez naszych specjalistów, które opiszemy poniżej.

Dla kogo?
Projekt skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw („MŚP”), które mają swoją siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie:
• powiatu rzeszowskiego grodzkiego,
• powiatu rzeszowskiego ziemskiego,
• powiatu dębickiego,
• powiatu leżajskiego,
• powiatu łańcuckiego,
• powiatu ropczycko-sędziszowskiego,
oraz do pracowników tych przedsiębiorstw, którzy wykonują pracę na wyżej wymienionych terenach subregionu rzeszowskiego.

RARR stawia następujące wymagania dot. przedsiębiorstw i pracowników:
• 
siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie województwa podkarpackiego były wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia Formularza zgłoszeniowego do projektu, a w przypadku oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego.
• pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy przedsiębiorstw działających krócej niż 30 dni).
• umowa zawarta pomiędzy pracownikiem zgłaszanym na usługę rozwojową a przedsiębiorcą wnioskującym o dofinansowanie nie może być zawarta na okres krótszy niż 90 dni kalendarzowych.

Podlegające dofinansowaniu usługi rozwojowe można znaleźć  w Bazie Usług Rozwojowych. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń.


Jak duże może być otrzymane dofinansowanie?
Poziom dofinansowania może zostać zwiększony z poziomu podstawowego (minimalnego w tabeli) do maksymalnego wymienionego wyżej, jeżeli:

• na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik w wieku 50 lat lub więcej,
• na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
• o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu,
• o dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. POWER,
• dofinansowanie wnioskuje przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
• usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Nabór na dofinansowanie będzie trwał w okresie od 19.08.2019 r. od godz. 7:00 do 23.08.2019 r. do godz. 15:30.

Proces rekrutacji i realizacja projektu:

1. Rekrutacja rozpoczyna się od rejestracji przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych.
2. Następnie należy wybrać odpowiednie z oferowanych przez nas szkoleń UAVO.
3. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (dostępnymi na stronie RARR), który należy złożyć:
• Osobiście w Sekretariacie RARR S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów (II piętro, pokój nr 317)
• Za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów z dopiskiem: Nabór nr 01/SR/2019
• Pocztą elektroniczną na adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl, przy czym dokumenty zgłoszeniowe powinny być podpisane przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, spełniającym warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym.
4. Później następuje weryfikacja złożonych wniosków i publikacja list rankingowych planowana na dzień 06.09.2019 r.
5. W przypadku zakwalifikowania się do projektu kolejnym etapem projektu jest podpisanie umowy wsparcia- promesy (planowane po 16.09.19 r.), która określi przyznaną wysokość wsparcia i poziom dofinansowania. Przedsiębiorca otrzymuje numer ID, którym posługuje się przy zgłaszaniu pracowników na usługę w BUR.
6. Poprzez system BUR przedsiębiorca wysyła zgłoszenie na daną usługę rozwojową.
7. W trakcie 3 miesięcy od podpisania umowy wsparcia przedsiębiorstwa jest zmuszony do rozpoczęcia uczestnictwa w usłudze rozwojowej.
8. Kolejnym etapem projektu jest udział pracowników przedsiębiorcy w usłudze rozwojowej.
9. Przedsiębiorca uiszcza opłatę za usługę rozwojową.
10. Następnie po skorzystaniu z usługi przedsiębiorca i pracownicy uczestniczący w projekcie zobowiązani są do wypełnienia ankiety w BUR oceniającej usługę.
11. Przedsiębiorca składa do RARR S.A. dokumenty rozliczeniowe dotyczące usługi rozwojowej.
12. RARR S.A. wypłaca dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

W celu zapoznania się ze szczegółami projektu zachęcamy do odwiedzenia strony Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego. Do zobaczenia na szkoleniach!

P.S. Pamiętaj, jeżeli nie uda Ci się uzyskać dofinansowania zapraszamy do naszego sklepu ze szkoleniami oraz na Facebooka, gdzie cyklicznie pojawiają się akcje promocyjne ;) 

Zostaw komentarz

Zaloguj się